Beheerovereenkomst

een overeenkomst tussen overheid en gebruiker van een grond om tegen een jaarlijkse vergoeding mee te werken aan de inrichting of het beheer van een gebied

 

Algemene informatie

Voor de realisatie van een landinrichtingsproject, een project, plan of programma- of een beheervisie kunnen gebruikers vrijwillig een overeenkomst sluiten met voor het gebied specifieke beheermaatregelen.

De beheerovereenkomsten kunnen gesloten worden om één of meerdere gecombineerde doelstellingen op het vlak van milieu, water, bodem, natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie te realiseren. De beheermaatregelen worden per project bepaald. Het instrument maakt het mogelijk om de gebruiker van een goed bepaalde beheermaatregelen vrijwillig te laten uitvoeren. 

Uitgebreide informatie is hier terug te vinden.

Toepassing

Een beheerovereenkomst kan gesloten worden

 • als de beheermaatregelen en het gebied zijn opgenomen in een vastgesteld landinrichtingsplan, inrichtingsnota of een beheervisie,
 • met een gebruiker of een groep van gebruikers,
 • voor meerdere beheermaatregelen, op voorwaarde dat ze elkaar aanvullen en onderling verenigbaar zijn.

De VLM berekent de beheervergoeding [link voorzien]. De administratieve overheid die de beheerovereenkomst sluit is belast met de controle.
Op vraag van de administratieve overheid die de beheerovereenkomst sluit, kan de VLM ook de beheervergoeding uitbetalen.

Aandachtspunten

Een beheerovereenkomst kan pas gesloten worden als de gebruiker zich schikt aan de controle van de naleving van de overeenkomst.

Een beheerovereenkomst kan vervroegd worden beëindigd wegens overmacht of uitzonderlijke omstandigheid.

Diensten die bepaalde milieu- of natuurdoelstellingen realiseren, kunnen alleen vergoed worden als een hogere kwaliteit voor milieu en natuur wordt bereikt dan de basiskwaliteit voor milieu en natuur.

Regelgeving in detail
 • Om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma of een beheervisie te realiseren, kan een administratieve overheid met gebruikers van een grond een beheerovereenkomst sluiten.

  Een beheerovereenkomst is een overeenkomst waarbij de gebruiker of een groep van gebruikers van een grond zich er vrijwillig toe verbinden om gedurende een bepaalde termijn een vooraf bepaalde prestatie te leveren. De gebruiker of een groep van gebruikers ontvangen daarvoor een jaarlijkse vergoeding die in verhouding staat tot de geleverde inspanningen en de eventuele inkomstenderving en de transactiekosten die hiermee gepaard gaan.

  Beheerovereenkomsten die gesloten worden om bepaalde milieu- of natuurdoelstellingen te realiseren, zijn alleen mogelijk als door de beheerovereenkomst een hogere kwaliteit voor milieu en natuur wordt bereikt dan de basiskwaliteit voor milieu en natuur.

 • Het agentschap treedt op voor de administratieve overheid bij het sluiten en het opvolgen van beheerovereenkomsten. Het agentschap rekent daarvoor werkingsmiddelen aan.

  In afwijking van het eerste lid, kan een administratieve overheid, op gronden in haar eigendom, zelf instaan voor het sluiten en het opvolgen van beheerovereenkomsten.

 • De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst, de maatregelen en de vergoeding, de financiering, de controle, de organisatie en de procedure, de bepaling van de administratieve overheden die een beheerovereenkomst kunnen sluiten, alsook voor de taak van het agentschap.
Contact
In de praktijk