Compenserende vergoeding kapitaalschade beschermingsvoorschrift

eigenaarsvergoeding verschuldigd bij een herbestemming van landbouw naar natuur, bos of overig groen; bij opname in een plan met een overdruk of bij het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt

 

Algemene informatie

Kapitaalschade is de schade die de eigenaar van een landbouwgrond ondervindt als gevolg van:

 • een bestemmingswijziging van landbouw in natuur, bos of overig groen;
 • de opname in een plan van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt;
 • het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt.

Voorwaarden:

 • het perceel is geregistreerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem van de landbouwadministratie;
 • het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep getroffen percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare;
 • als het RUP voorlopig vastgesteld is vóór 1 januari 2017 moet de aanvraag ingediend worden binnen één jaar na de inwerkingtreding van het plan;
 • als het RUP voorlopig vastgesteld is ná 1 januari 2017 moet de aanvraag ingediend  worden binnen één jaar na het verlijden van de verkoopakte of opname in een vennootschap

 

 

Toepassing

De kapitaalschadecompensatie wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent te hebben, dient een aanvraag in bij de provinciale vestiging van de Vlaamse Landmaatschappij. De Vlaamse Landmaatschappij berekent de compensatie op grond van de oppervlakte van het perceel en de gegevens van het kapitaalschaderapport.

Kapitaalschade kan niet worden aangevraagd door het Vlaamse Gewest, de diensten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de instellingen die vallen onder het Vlaamse Gewest en de besturen die onder het administratief toezicht staan van het Vlaamse Gewest, de vennootschappen die erkenning hebben van de instellingen die vallen onder het Vlaamse Gewest of de instellingen die vallen onder de provincies en gemeenten.

Aandachtspunten
 • Hou rekening met volgende aspecten bij het inschatten van de tijdsinvestering:
  • mogelijkheid om bezwaar in te dienen
 • Op te maken documenten:
  • kapitaalschaderapport: bevat de gegevens voor het berekenen van de schade. Daarbij wordt rekening gehouden met de vermindering van de gebruikswaarde en met prijsgegevens van gronden in de streek.
 • Verwachte financiële impact:
  • De kapitaalschadecompensatie bedraagt 80 % van de waardevermindering.
  • De Vlaamse Landmaatschappij berekent de compensatie op grond van de oppervlakte van het perceel en de gegevens van het kapitaalschaderapport
 • Verwante instrumenten
Regelgeving in detail
 • definitie
  Een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften is een gewestelijke, perceelsgebonden, financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade ten gevolge van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of gewestelijke, provinciale of gemeentelijke beschikkingen houdende het opleggen van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut, dewelke op een agrarisch gebied of op een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding « landbouw » valt, meer beperkingen op het vlak van de economische aanwending van de grond opleggen dan redelijkerwijs geduld moet worden in het algemeen belang en ter vrijwaring van de op de vooravond van de beperkingen bestaande basismilieukwaliteit, zijnde de kwaliteit die wordt bereikt door het naleven van de gebruikelijke goede landbouwmethoden, door de naleving van de eisen gesteld in de artikelen 3, 4 en 5 van de verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, en door de naleving van de voorschriften van de Vlaamse regelgeving omtrent milieu en natuur.

  Indien de kapitaalschade voortvloeit uit een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg, is aan het criterium, vermeld in het eerste lid, slechts voldaan, en wordt de compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften slechts toegekend, indien beide hiernavolgende vereisten zijn vervuld :
  1° de aangebrachte overdruk betreft een nieuwe overdruk die nieuwe beschermingsvoorschriften betreffende inrichting en beheer oplegt;
  2° de aangebrachte overdruk betreft de overdruk « ecologisch belang », « ecologische waarde », « overstromingsgebied », « reservaat » of « valleigebied », of een vergelijkbare, door de Vlaamse Regering aangewezen, overdruk.

  Indien de kapitaalschade voortvloeit uit een beschikking houdende het opleggen van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut, wordt de compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften slechts toegekend indien de Vlaamse Landmaatschappij op grond van een advies van de territoriaal bevoegde kapitaalschadecommissie oordeelt dat deze erfdienstbaarheid tot openbaar nut voldoet aan het criterium, vermeld in het eerste lid. Indien de erfdienstbaarheid tot openbaar nut opgelegd wordt door de Vlaamse Regering, wordt deze afweging door de Vlaamse Regering zelf gemaakt, eveneens op grond van een advies van de territoriaal bevoegde kapitaalschadecommissie.

 • voorwaarde
  De voorwaarden en procedureregelen van artikelen 6.2.4 tot 6.2.14 zijn van overeenkomstige toepassing.

Contact

Provinciale vestigingen van de Vlaamse Landmaatschappij

Veelgestelde vragen over kapitaalschadecompensatie vind je hier.

In de praktijk