Compenserende vergoeding kapitaalschade bij bestemmingswijziging

eigenaarsvergoeding verschuldigd bij een herbestemming van landbouw naar natuur, bos of overig groen

 

Algemene informatie

Een kapitaalschadecompensatie wordt toegekend voor een perceel dat voldoet aan hiernavolgende voorwaarden:

 • het perceel is in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het RUP definitief wordt vastgesteld of aangenomen, geregistreerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van de landbouwadministratie;
 • het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep van getroffen percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare.
Toepassing

De kapitaalschadecompensatie wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent te hebben, dient een aanvraag in (per beveiligde zending) bij de provinciale afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij waar het grootste deel van het perceel is gelegen. Wanneer dit ten laatste kan, hangt af van de datum van voorlopige vaststelling van het RUP.

 • Is het RUP voorlopig vastgesteld vóór 1 januari 2017, dan kan de aanvraag ten laatste één jaar na de inwerkingtreding van het RUP worden overgemaakt.
 • Is het RUP voorlopig vastgesteld na 1 januari 2017, dan kan de aanvraag ten laatste één jaar na het verlijden van de verkoopakte of opname in een vennootschap worden overgemaakt.

De Vlaamse Landmaatschappij gaat dan na of de aanvrager in aanmerking komt voor een kapitaalschadecompensatie en of alle stukken (link: Art. 16 BVR kapitaalschadecommissies en regeling kapitaalschadecompensatie) werden ingediend. Als de aanvraag volledig is, krijgt de aanvrager hierover een bevestiging via beveiligde zending en dit uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

Binnen de vier maanden nadat de aanvrager op de hoogte is gebracht van de volledigheid van de aanvraag, maakt de Vlaamse Landmaatschappij een ontwerpbeslissing op. De aanvrager wordt met een beveiligde zending op de hoogte gebracht van de ontwerpbeslissing.

 

Aandachtspunten
 • Hou rekening met volgende aspecten bij het inschatten van de tijdsinvestering:
  • mogelijkheid om bezwaar in te dienen
 • Op te maken documenten:
  • kapitaalschaderapport: bevat de gegevens voor het berekenen van de schade. Daarbij wordt rekening gehouden met de vermindering van de gebruikswaarde en met prijsgegevens van gronden in de streek.
 • Verwachte financiële impact:
  • De kapitaalschadecompensatie bedraagt 80 % van het product van de waardeverminderingscoëfficiënt en de vermoede of gemiddelde venale waarde van het betrokken perceel.
  • De Vlaamse Landmaatschappij berekent de compensatie op grond van de oppervlakte van het perceel en de gegevens van het kapitaalschaderapport
 • Verwante instrumenten
Regelgeving in detail
 • definitie
  Een bestemmingswijzigingscompensatie is een gewestelijke, perceelsgebonden, financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade ten gevolge van :
  1° een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding « landbouw » valt, omzet naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding « reservaat en natuur », « bos » of « overig groen » valt;
  2° een plan van aanleg dat een agrarisch gebied omzet naar een groengebied, een bosgebied of een parkgebied.

 • voorwaarde
  Een bestemmingswijzigingscompensatie wordt toegekend voor een perceel dat voldoet aan beide hiernavolgende voorwaarden :
  1° het perceel is in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het ruimtelijk uitvoeringsplan of het plan van aanleg definitief wordt vastgesteld of aangenomen, geregistreerd in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem, uitgezonderd de percelen die geregistreerd worden binnen de teeltgroep `geen cultuurgrond';
  2° het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep van getroffen percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare.

Contact

Provinciale vestigingen van de Vlaamse Landmaatschappij

Veelgestelde vragen over kapitaalschadecompensatie vind je hier.

In de praktijk