Compenserende vergoeding landinrichting

eigenaarsvergoeding voor waardeverlies van gronden bij landinrichting

 

Algemene informatie

De eigenaarsvergoeding bij landinrichting is een éénmalige vergoeding die door de overheid aan gebruikers en eigenaars wordt uitgekeerd, als de uitvoering van inrichtingswerken uit kracht van wet of de vestiging van erfdienstbaarheden tot openbaar nut leiden tot een permanent waardeverlies van gronden.

Deze eigenaarsvergoeding kan enkel worden toegekend als het inrichtingswerk uit kracht van wet of de erfdienstbaarheid tot openbaar nut zijn opgenomen in een vastgesteld landinrichtingsplan of inrichtingsnota.

Het recht op de eigenaarsvergoeding voor waardeverlies van gronden ontstaat als door de uitvoering van het inrichtingswerk uit kracht van wet of de vestiging van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut de normale verkoopwaarde van de grond daalt.

De eigenaarsvergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond.

 

Toepassing

De eigenaarsvergoeding bij landinrichting wordt niet automatisch toegekend

De vergoeding voor waardeverlies van gronden kan enkel worden toegekend als het inrichtingswerk uit kracht van wet of de erfdienstbaarheid tot openbaar nut zijn opgenomen in een vastgesteld landinrichtingsplan of inrichtingsnota.

Aandachtspunten

De vergoeding voor waardeverlies van gronden wordt aan de hand van een schaderapport berekend door de territoriaal bevoegde landcommissie, in samenspraak met de initiatiefnemer van het inrichtingswerk uit kracht van wet of de erfdienstbaarheid tot openbaar nut. De initiatiefnemer kan het Vlaams gewest, een provincie of een gemeente zijn.

De initiatiefnemer kan in de loop van het planningsproces een voorafgaandelijk schaderamingsrapport laten opmaken door de landcommissie en hierover in overleg gaan met de landcommissie. Dit schaderamingsrapport bevat een globale inschatting van de mogelijke compenserende vergoedingen verbonden aan het plan. De berekening gebeurt in dat geval op het niveau van het globaal project, plan of programma.


 

Regelgeving in detail
 • § 1. Om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma te realiseren, kent de landcommissie in de volgende gevallen een vergoeding voor waardeverlies van gronden toe:
  1° als de uitvoering van een inrichtingswerk uit kracht van wet als vermeld in artikel 2.1.1, tweede lid, een daling veroorzaakt van de venale waarde of de gebruikswaarde van de onroerende goederen;
  2° als de vestiging van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut als vermeld in artikel 2.1.3 een daling veroorzaakt van de venale waarde of de gebruikswaarde van de onroerende goederen.

  § 2. De vergoeding voor waardeverlies van gronden is verschuldigd aan de eigenaar, vruchtgebruiker of gebruiker van de betrokken grond. De vergoeding voor waardeverlies van gronden die toekomt aan de eigenaar of vruchtgebruiker wordt bepaald op basis van de daling van de venale waarde van het onroerend goed. De vergoeding voor waardeverlies van gronden die toekomt aan de gebruiker wordt bepaald op basis van de reële daling van de gebruikswaarde van het onroerend goed.

  § 3. In het landinrichtingsplan of de inrichtingsnota wordt bepaald welke instantie of persoon de vergoeding voor waardeverlies van gronden verschuldigd is.

  Als de landcommissie een vergoeding vaststelt voor een waterpeilaanpassing, vraagt de landcommissie het advies van de betrokken waterbeheerder van de geklasseerde waterloop. Als de landcommissie binnen een maand na de verzending van het verzoek om advies geen antwoord heeft ontvangen van de betrokken waterbeheerder, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

  Als de vergoeding voor waardeverlies van gronden bepaalde milieu- of natuurdoelstellingen beoogt, kan alleen vergoed worden als een hogere kwaliteit voor milieu en natuur wordt bereikt dan de basiskwaliteit voor milieu en natuur.

 • De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de wijze waarop het waardeverlies wordt bepaald en voor de wijze van betaling van de vergoeding.
Contact