Compenserende vergoeding waterkeringen

eigenaarsvergoeding voor waterkeringswerken die een permanent waardeverlies van de eigendomswaarde met zich meebrengen

Algemene informatie

De vergoeding als gevolg van waterkeringswerken is een éénmalige vergoeding die door de gewestelijke waterbeheerders aan eigenaars wordt uitgekeerd, als de uitvoering van waterkeringswerken (waterkeringswerken, alle werken tot de aanleg of aanpassing van overstromingsbekkens en wachtbekkens, en alle werken tot de aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegangswegen naar de waterkeringswerken, overstromingsbekkens en wachtbekkens) leiden tot een permanent waardeverlies van onroerende goederen.

De eigenaarsvergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van het onroerend goed.

 

Toepassing

De vergoeding als gevolg van waterkeringswerken wordt niet automatisch toegekend. De waardevermindering wordt vastgesteld op grond van de bestemming en het geoorloofd gebruik van het onroerend goed in kwestie op het ogenblik dat tot de uitvoering van de werken wordt beslist.

 

Aandachtspunten

 

 

Regelgeving in detail
  • De gewestelijke waterbeheerders moeten een vergoeding betalen wanneer door de uitvoering van de in artikel 4 bedoelde werken het onroerend goed in waarde daalt. Deze waardevermindering wordt vastgesteld op grond van de bestemming en het geoorloofd gebruik van het onroerend goed in kwestie op het ogenblik dat tot de uitvoering van de werken beslist wordt. Tot twintig ten honderd van de waarde van het goed vóór de uitvoering van de werken moet de vermindering evenwel gedoogd worden.
Contact