Dienstenvergoeding

een jaarlijkse vergoeding in ruil voor beheer of inrichting opgelegd door de overheid

Algemene informatie

De dienstenvergoeding kan toegekend worden wanneer een bijkomende dienst wordt opgelegd door een overheid voor het beheer of de inrichting. De bijkomende dienst wordt bepaald in het landinrichtingsplan, de inrichtingsnota of de beheersvisie, met toepassing van het Decreet Landinrichting.

De diensten worden geleverd door de (groep van) gebruiker(s) als gevolg van een opgelegd beheer of opgelegde inrichting en verschilt hierdoor van een beheerovereenkomst. Een beheerovereenkomst vertrekt immers vanuit het vrijwillig engagement van de gebruiker(s). De dienstenvergoeding is een compenserende vergoeding, de beheervergoeding is een vergoeding in het kader van een beheerovereenkomst.

Uitgebreide informatie is hier terug te vinden op de website van de VLM.

Toepassing

Een dienstvergoeding kan door elke overheid worden toegekend en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) treedt op voor de overheid bij de toekenning.

De aanvraag van een dienstenvergoeding wordt ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij of bij de overheid verantwoordelijk voor het landinrichtingsplan, de inrichtingsnota of de beheervisie waar de opgelegde werken zijn bepaald. Zij gaan na of de dienstenvergoeding aangegaan kan worden en of de gevraagde dienstenvergoeding in overeenstemming met het project.

Diensten die bepaalde milieu- of natuurdoelstellingen realiseren, kunnen alleen vergoed worden als een hogere kwaliteit voor milieu en natuur wordt bereikt dan de basiskwaliteit voor milieu en natuur.

Om na te gaan of de dienst is nageleefd, voert de betrokken overheid de vereiste controles ter plaatse uit. Ze kunnen zich hiertoe laten bijstaan door derden.

Aandachtspunten
 • Op te maken documenten:
  • aanvraag
 • Verwachte financiële impact:
  • subsidie mogelijk door Vlaams Gewest
  • De dienstenvergoeding staat in verhouding met de geleverde inspanning, kosten en eventuele inkomensderving. Ze is te berekenen als "A = B + C - D", waarbij:
   • A = de jaarlijkse vergoeding voor de gebruiker of groep van gebruikers
   • B = de kosten verbonden aan de prestatie, met inbegrip van eventuele transactiekosten
   • C = de eventuele gederfde inkomsten
   • D = de eventuele uitgespaarde kosten en extra gegenereerde inkomsten
 • Gekoppelde instrumenten:
  • subsidies voor dienstenvergoedingen
  • concessie
  • landinrichtingsplan, inrichtingsnota of beheersvisie

 

Regelgeving in detail
 • § 1. Om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma of een beheervisie te realiseren, kan een jaarlijkse dienstenvergoeding toegekend worden als ten gevolge van een opgelegd beheer of opgelegde inrichting een bijkomende dienst op het vlak van beheer gewenst is. De dienstenvergoeding kan toegekend worden door de instanties of personen, vermeld in artikel 3.3.7 en 3.3.8, aan een gebruiker of een groep van gebruikers van een grond waarop de bijkomende dienst wordt uitgevoerd.

  De Vlaamse Regering bepaalt de bijkomende diensten waarvoor een dienstenvergoeding toegekend kan worden en per bijkomende dienst de toekenningsvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn en de verbintenissen die nageleefd moeten worden, alsook het bedrag van de vergoeding voor deze bijkomende dienst. Het bedrag van de dienstenvergoeding staat in verhouding tot de geleverde inspanningen, de eventuele inkomstenderving en de transactiekosten die ermee gepaard gaan. De dienstenvergoeding wordt toegekend als voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden.

  Diensten die bepaalde milieu- of natuurdoelstellingen realiseren kunnen alleen vergoed worden als een hogere kwaliteit voor milieu en natuur wordt bereikt dan de basiskwaliteit voor milieu en natuur.

  § 2. In het landinrichtingsplan, de inrichtingsnota of de beheervisie wordt bepaald welke bijkomende dienst gewenst is en het gebied waarbinnen de bijkomende dienst gewenst is.

 • Het agentschap treedt op voor de administratieve overheid bij het uitbetalen en het opvolgen van de dienstenvergoedingen. Het agentschap rekent daarvoor werkingsmiddelen aan.

  In afwijking van het eerste lid, kan een administratieve overheid, op gronden in haar eigendom, zelf instaan voor het uitbetalen en het opvolgen van de dienstenvergoedingen.

 • De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de voorwaarden voor het uitbetalen van een dienstenvergoeding, de financiering, de controle, de organisatie en de procedure, alsook voor de taak van het agentschap.
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinricht
  DE VLAAMSE REGERING,

  Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 2.1.8, artikel 2.1.9, § 1, tweede lid, en artikel 2.1.11;

  Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting;

  Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 maart 2019;

  Gelet op advies 65.935/1 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

  Overwegende dat de beheervergoedingen en de dienstenvergoedingen vallen onder de de-minimisregeling, zoals bepaald in verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 `betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimissteun' (PB L 352 van 24 december 2013) en in verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 `inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector' (PB L 352 van 24 december 2013);

  Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

  Na beraadslaging,

  Besluit :
Contact
In de praktijk

Een voorbeeld van een dienst waarvoor een vergoeding kan verkregen worden is het tijdelijk verschralingsbeheer op gronden in eigendom van een overheid in afwachting van het natuurbeheer.