Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil

tegelijkertijd aanpassen van de stedenbouwkundige voorschriften die in de ruimtelijke ordening van kracht zijn en de eigendoms- en gebruikssituatie van de betrokken met als doel te komen tot een beter ruimtegebruik

 

Algemene informatie

Om het doel van een landinrichtingspoject, of een project, plan of programma te realiseren kan worden overgegaan tot een herverkaveling uit kracht van wet.

De inzet van het instrument beoogt een optimaler en evenwichtiger grondgebruik door gelijktijdig de stedenbouwkundige voorschriften van kracht in de ruimtelijke ordening en de eigendoms- en gebruikssituatie van de betrokken gronden aan te passen.

Het decreet geeft geen nadere criteria m.b.t. het toepassingsgebied van het instrument. Dit past in de filosofie van het decreet dat een instrumentele focus heeft t.b.v. de realisatie van plannen, projecten en programma’s die moeten passen binnen vigerend beleid en wetgeving. De Vlaamse regering, het provincie- of het gemeentebestuur kan beslissen om dit instrument in te zetten indien dit bijdraagt tot de realisatie van haar beleid ten aanzien van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de ruimte. De nadere aftoetsing van het toepassingsgebied gebeurt via vigerend beleid en wetgeving, onder meer via de ruimtelijke structuurplannen op de verschillende bestuursniveaus.

Een herverkaveling uit kracht van wet wordt opgelegd door de overheid.

Om de aanpassing van gebiedsbestemmingen te realiseren, is een wijziging vereist van de gebiedsbestemmingen. Met dit instrument wordt ‘herverkaveling uit kracht van wet’ geïntegreerd in de RUP-procedure. Bij een herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil gelden de bepalingen over planschadevergoeding, planbatenheffing, kapitaalschade en gebruikerscompensatie niet. De uitvoering van een ‘herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil’ gebeurt via de landcommissie. De landcommissie staat in voor een objectieve bepaling van de inbreng en toedeling van gronden

Toepassing

Herverkavelingsoperaties zijn mogelijk op initiatief van het gewest, de provincie en de gemeente:

 • Het gewest: De Vlaamse regering beslist om de herverkaveling in te zetten voor de realisatie van een project, plan of programma;
 • De provincie: De deputatie beslist om de herverkaveling in te zetten, mits instemming van de VLM, voor de realisatie van een project, plan of programma dat goedgekeurd werd door de provincieraad. Bij herverkaveling uit kracht van wet is een voorafgaande machtiging van de Vlaamse Regering nodig.
 • De Gemeente: Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om de herverkaveling in te zetten, mits instemming van de VLM, voor de realisatie van een project, plan of  programma dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Bij een herverkaveling uit kracht van wet is een voorafgaande machtiging van de Vlaamse Regering nodig.

De instantie die instaat voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt het gebied binnen het plangebied van het ruimtelijke uitvoeringsplan dat in aanmerking komt voor een herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil. 

De inbreng, toedeling en financiële regeling maken deel uit van het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan

 voorwaarden:

 • De toewijzing van de nieuwe percelen aan een eigenaar en een vruchtgebruiker gebeurt op zodanige wijze dat de totale ruilwaarde van zijn nieuwe percelen gelijk is aan de totale ruilwaarde van zijn vroegere percelen;
 • De toewijzing van de nieuwe percelen aan een gebruiker gebeurt op zodanige wijze dat de totale gebruikswaarde van zijn nieuwe percelen gelijk is aan de totale gebruikswaarde van zijn vroegere percelen;
 • De toedeling aan een gebruiker gebeurt op zodanige wijze dat de aan hem toebedeelde nieuwe percelen geschikt zijn voor hetzelfde grondgebruik als zijn vroegere percelen tenzij de desbetreffende gebruiker ermee akkoord gaat om zijn grondgebruik aan te passen.

Als aan de regels niet wordt voldaan, krijgt de gebruiker/eigenaar een over- of onderbedeling van gronden. Het verschil tussen de totale gebruikswaarde/ruilwaarde van de nieuwe percelen en de totale gebruikswaarde/ruilwaarde van de vroegere percelen van een gebruiker/eigenaar wordt financieel gecompenseerd ten koste of ten bate van de gebruiker via een gebruikersvergoeding/financiële compensatie.

De over- of onderbedeling van gronden aan een eigenaar/gebruiker mag de vijf procent van de totale ruilwaarde/gebruikswaarde van zijn vroegere percelen niet overschrijden tenzij na toestemming van de eigenaar /gebruiker.

 

Aandachtspunten
 • Hou rekening met volgende aspecten bij het inschatten van de tijdsinvestering:
  • openbaar onderzoek
  • beroepsmogelijkheden
 • Op te maken documenten:
  • grondruilplan
  • inrichtingsnota
  • ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • herverkavelingsakte
 • Verwachte financiële impact:
  • Het verschil tussen de totale ruilwaarde van de nieuwe percelen in het blok en de totale ruilwaarde van de vroegere percelen in het blok komt ten goede of ten laste van de administratieve overheid die instaat voor de financiering.
  • Het verschil tussen de totale gebruikswaarde van de nieuwe percelen in het blok en de totale gebruikswaarde van de vroegere percelen in het blok komt ten goede of ten laste van de administratieve overheid die instaat voor de financiering.
 • Gekoppelde instrumenten:
  • RUP
 • Verwante instrumenten:

 

Regelgeving in detail
Contact