Herverkaveling (vrijwillig)

vrijwillige herschikking van de percelen met het oog op een optimaler grondgebruik

 

Algemene informatie

Om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma te realiseren kan overgegaan worden tot een vrijwillige herverkaveling. Hiermee kunnen gronden van verschillende gebruikers en eigenaars vrijwillig worden samengevoegd, om vervolgens te herverkavelen en onder akte opnieuw te verdelen.

Bij een vrijwillige herverkaveling wordt een schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken eigenaars en gebruikers gesloten. Hierin wordt overeengekomen om de percelen samen te voegen, het geheel op bepaalde wijze te herverkavelen en vervolgens onder elkaar te verdelen.

De VLM biedt ondersteuning bij de opmaak van de overeenkomst.

Toepassing

Dit instrument kan vooral van nut zijn voor relatief kleinschalige ruiloperaties waar snel kan worden ingespeeld op opportuniteiten op het terrein, bijvoorbeeld in het kader van de realisatie van een ecologische verbindingszone, oeverzone, wachtbekken, ondersteuning van de uitruil van landbouwers van de niet-agrarische naar de agrarische structuur, …

 De akte van een vrijwillige herverkaveling bevat:

 1. de vaststelling van de rechten en verplichtingen zoals die voortkomen uit de bedongen overeenkomst, inbegrepen de regeling voor de overdracht van zakelijke rechten;
 2. de data en voorwaarden van ingenottreding en ingebruikneming van de nieuwe kavels;
 3. de betaling of inbreng van ieder belanghebbende.

De instrumenterende ambtenaar overhandigt een uittreksel uit de akte en uit de bijlagen ervan aan iedere rechthebbende.

Bij het opmaken van pachtovereenkomsten voor kavels die ten gevolge van de vrijwillige herverkaveling op een andere verpachter of pachter overgaan, kunnen de partijen afwijken van het bepaalde in de wetgeving met betrekking tot de duur van pachtovereenkomsten. Deze bepaling is ook van toepassing op de erfpacht, alsook op het opstal-, het gebruiks- en het bewoningsrecht.

Aandachtspunten
 • Op te maken documenten:

  • Overeenkomst eigenaars gebruikers
  • herverkavelingsakte
 • Gekoppelde instrumenten:
 • verwante instrumenten
  • herverkaveling uit kracht van wet
  • herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil
Regelgeving in detail
 • Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting: artikel 2.1.15 tot en met 2.1.20
  Als een herschikking van de percelen het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma helpt realiseren, kunnen de instanties en de personen, vermeld in artikel 3.3.7 tot en met 3.3.9, overgaan tot een vrijwillige herverkaveling.
Contact
In de praktijk

nog niet toegepast