Inrichtingswerken

werken in uitvoering van een landinrichtingsplan of een inrichtingsnota

Algemene informatie

Inrichtingswerken zijn allerhande werken in uitvoering van een landinrichtingsplan of een inrichtingsnota: werken van landschapszorg, natuurontwikkeling, integraal waterbeleid, kavelontsluiting, recreatieve maatregelen, … De uitvoerders van de werken kunnen zowel overheden als particulieren zijn. 

Doelstelling is om de mogelijkheid te bieden om gecoördineerd werken uit te voeren voor de realisatie van de maatregelen uit het landinrichtingsplan of de inrichtingsnota. 

Toepassing

In het landinrichtingsplan of de inrichtingsnota wordt vastgelegd wie uitvoerder van de werken is. Dat kunnen zowel overheden als particulieren zijn. 

Aandachtspunten
 • Verwachte financiële impact:
  • subsidies: De betrokken initiatiefnemers kunnen subsidies krijgen voor het opmaken en uitvoeren van een projectvoorstel. De subsidies bedragen in principe 10% van de kostprijs voor het voorbereiden van een landinrichtingsplan, en 50% voor de uitvoering ervan. Daarnaast is er ook nog recht op een overheidstussenkomst van ten hoogste 70% voor de eigenlijke inrichtingswerken.
 • Gekoppelde instrumenten:
  • landinrichtingsplan
  • vergoeding voor waardeverlies van gronden
Regelgeving in detail
 • Om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma te realiseren, kunnen de instanties en de personen, vermeld in artikel 3.3.7 tot en met 3.3.9, inrichtingswerken uitvoeren.

  Inrichtingswerken die uitgevoerd kunnen worden zonder instemming van degene die persoonlijke of zakelijke rechten heeft op het terrein en die gedoogd moeten worden, worden inrichtingswerken uit kracht van wet genoemd. Inrichtingswerken die verband houden met landschapszorg, natuurontwikkeling, recreatie, natuureducatie, waterhuishouding, milieuverbeteringen, natuurtechnische milieubouw, het verbeteren van de landbouwstructuur, conservering van archeologische en cultuurhistorische overblijfselen, alsook werken aan waterlopen, wegen en wegenpatroon en grondwerken kunnen uitgevoerd worden uit kracht van wet voor zover zij het openbaar nut dienen.

  In voorkomend geval is een vergoeding verschuldigd wegens schade tijdens de uitvoering van de werken of als de werken hinderlijk zijn voor het genot van de gronden. Het agentschap stelt die vergoeding vast en keert ze dadelijk uit. Bij betwisting stelt de rechter de vergoeding vast.

Contact
In de praktijk

brochure landinrichting

 • In het koppelingsgebied Desteldonk-Noord (gebied tussen haventerrein Gent en Desteldonk) werden inrichtingswerken uitgevoerd in functie van de realisatie van 4,5 ha moerasvegetatie. Daarvoor werd meer dan 50.000 m³ grond uitgegraven die gebruikt werd voor de realisatie van een bufferberm.