Inrichtingswerken uit kracht van wet

allerhande werken van openbaar nut in uitvoering van een landinrichtingsplan of een inrichtingsnota, zonder instemming van de eigenaar

Algemene informatie

De inrichtingswerken uit kracht van wet betreffen werken rond landschapszorg, natuurontwikkeling, recreatie, natuureducatie, waterhuishouding, milieuverbeteringen, natuurtechnische milieubouw, het verbeteren van de landbouwstructuren, conservatie van archeologische en cultuurhistorische overblijfselen, of zijn werken aan waterlopen, wegen en wegenpatroon en grondwerken.

Als deze werken kunnen leiden tot een permanente waardevermindering van de eigendoms- of de gebruikswaarde, heeft de eigenaar recht op een vergoeding voor waardeverlies van gronden.

Toepassing

Inrichtingswerken uit kracht van wet kunnen uitgevoerd worden zonder toestemming van de eigenaar van de terreinen, maar enkel door overheden.

De uitvoering van de werken dienen het openbaar nut.

Aandachtspunten
 • Op te maken documenten:
  • inrichtingsnota
 • Verwachte financiĆ«le impact:
  • Subsidies: De betrokken initiatiefnemers kunnen subsidies krijgen voor het opmaken en uitvoeren van een projectvoorstel. De subsidies bedragen in principe 10% van de kostprijs voor het voorbereiden van een landinrichtingsplan, en 50% voor de uitvoering ervan. Daarnaast is er ook nog recht op een overheidstussenkomst van ten hoogste 70% voor de eigenlijke inrichtingswerken.
 • Gekoppelde instrumenten:
  • Vergoeding voor waardeverlies van gronden
  • landinrichtingsplan
Regelgeving in detail
 • Decreet betreffende de landinrichting 28/03/2014

  Om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma te realiseren, kunnen de instanties en de personen, vermeld in artikel 3.3.7 tot en met 3.3.9, inrichtingswerken uitvoeren.

  Inrichtingswerken die uitgevoerd kunnen worden zonder instemming van degene die persoonlijke of zakelijke rechten heeft op het terrein en die gedoogd moeten worden, worden inrichtingswerken uit kracht van wet genoemd. Inrichtingswerken die verband houden met landschapszorg, natuurontwikkeling, recreatie, natuureducatie, waterhuishouding, milieuverbeteringen, natuurtechnische milieubouw, het verbeteren van de landbouwstructuur, conservering van archeologische en cultuurhistorische overblijfselen, alsook werken aan waterlopen, wegen en wegenpatroon en grondwerken kunnen uitgevoerd worden uit kracht van wet voor zover zij het openbaar nut dienen.

  In voorkomend geval is een vergoeding verschuldigd wegens schade tijdens de uitvoering van de werken of als de werken hinderlijk zijn voor het genot van de gronden. Het agentschap stelt die vergoeding vast en keert ze dadelijk uit. Bij betwisting stelt de rechter de vergoeding vast.

Contact
In de praktijk