Koopplicht landinrichting

de eigenaar kan de Vlaamse overheid verplichten zijn onroerend goed aan te kopen bij landinrichtingsprojecten of andere plannen, projecten of programma gevat door het Decreet Lanrinrichting

Algemene informatie

Bij een landinrichtingsproject of een project, plan of programma kan een eigenaar van de betrokken onroerende goederen van de Vlaamse overheid de verwerving ervan eisen.

Eén van volgende voorwaarden moet vervuld zijn:

 • Er is sprake van een ernstige waardevermindering, met name meer dan 20%.
 • De leefbaarheid van een bestaand bedrijf komt in het gedrang wanneer het arbeidsinkomen daalt onder twee derde van het gewestelijk vergelijkbaar inkomen.

Dit instrument geeft de betrokken eigenaars de kans om hun onroerende goederen te koop aan te bieden en hiervoor een eerlijke prijs te ontvangen.

Toepassing

De Vlaamse Grondenbank ontvangt de aanvraag tot verplichte aankoop via beveiligde zending. Ze behandelt deze aanvragen zelf wanneer de koopplicht wordt ingeroepen voor goederen gelegen binnen een gebied waar

 • een landinrichtingsplan is opgemaakt,
 • een inrichtingsnota is opgemaakt en als de Vlaamse Regering de opdracht heeft gegeven aan de Vlaamse Grondenbank om die koopplicht te vervullen.

De Vlaamse Grondenbank vervult in dit laatste geval de koopplicht in naam en voor rekening van de tot aankoop verplichte entiteit, vermeld in de inrichtingsnota.

De Vlaamse Grondenbank bezorgt de aanvraag onmiddellijk aan de behandelende entiteit, voor goederen gelegen binnen de afbakening van het gebied waarvoor de inrichtingsnota is opgemaakt en als de Vlaamse Regering geen opdracht heeft gegeven aan de Vlaamse Grondenbank om die koopplicht te vervullen.

De tot aankoop verplichte entiteit, vermeld in de inrichtingsnota, vervult in deze gevallen de koopplicht in eigen naam en voor eigen rekening.

Aandachtspunten
 • Op te maken documenten:
  • aanvraag tot verplichte aankoop, via beveiligde zending
 • Verwachte financiële impact:
  • betaling van de bepaalde aankoopprijs, die evenwel vervangen worden door een grondenruil door middel van de Vlaamse Grondenbank, voor zover de eigenaar daarmee instemt;
  • wanneer het betreffende onroerend goed voor meer dan 80% ligt binnen het gebied waar de koopplicht geldt, kan de eigenaar de koopplicht inroepen voor het hele onroerend goed;
  • in andere gevallen kan de vraag tot aankoopplicht enkel bekeken worden voor het gedeelte gelegen binnen het gebied waar de koopplicht geldt
  • als de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt ten gevolge van de uitvoering van het landinrichtingsproject of het project plan of programma, in cumulatie met eventueel andere geplande of definitief besliste projecten, plannen of programma’s, kan de eigenaar de koopplicht inroepen voor alle onroerende goederen die die eigenaar in gebruik heeft voor beroepsdoeleinden op het vlak van landbouw of bosbouw.
 • Gekoppelde instrumenten:
  • landinrichtingsplan
  • inrichtingsnota bij project, plan of programma volgens spoor 2 van het decreet landinrichting
Regelgeving in detail
 • Decreet betreffende de landinrichting

  De eigenaar van een onroerend goed kan de verwerving ervan eisen als hij aantoont dat, ten gevolge van de uitvoering van het landinrichtingsplan of het project, plan of programma, de waardevermindering van zijn onroerend goed ernstig is of de leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt.

  De tot aankoop verplichte entiteit is de instantie, vermeld in artikel 3.3.7 of 3.3.8, die belast is met de uitvoering van het landinrichtingsplan of gedeelten ervan of die belast is met de uitvoering van de inrichtingsnota.

  Bij het bepalen van de aankoopprijs wordt geen rekening gehouden met de waardevermindering die voortvloeit uit het landinrichtingsplan of het project, plan of programma.

  Het bedrag dat de eigenaar van de tot aankoop verplichte entiteit ontvangt met toepassing van dit artikel, wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag dat de eigenaar heeft ontvangen ten gevolge van planschade voor hetzelfde onroerend goed. Als de eigenaar toepassing maakt van de koopplicht kan hij geen aanspraak meer maken op planschade, patrimoniumverlies, schadevergoeding of andere koopplicht van het Vlaamse Gewest voor hetzelfde onroerend goed.

 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting

  § 1. De koopplicht geldt binnen de afbakening van het gebied waarvoor het landinrichtingsplan of de inrichtingsnota wordt opgemaakt. In het landinrichtingsplan of de inrichtingsnota wordt bepaald welke entiteit tot aankoop verplicht is.

  § 2. De aanvraag van koopplicht moet ingediend worden voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar die ingaat vanaf de inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de voltooiing van het landinrichtingsplan of de inrichtingsnota.

  § 3. De eigenaar van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk ligt binnen het gebied waar de koopplicht geldt, kan de koopplicht inroepen als ten gevolge van de uitvoering van het landinrichtingsproject of het project, plan of programma de waardevermindering van zijn onroerend goed ernstig is of de leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt door de realisatie van het doel van het landinrichtingsproject of het project, plan of programma, in cumulatie met eventueel andere geplande of definitief besliste projecten, plannen of programma's in uitvoering.

  De waardevermindering van het onroerend goed is ernstig als de waarde van het gedeelte van het onroerend goed dat ligt binnen het gebied waar de koopplicht geldt, met meer dan 20 % is verminderd als gevolg van de uitvoering van het landinrichtingsproject of het project, plan of programma.

  De leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering komt ernstig in het gedrang als het arbeidsinkomen daalt onder twee derde van het gewestelijk vergelijkbaar inkomen.

  § 4. Als aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, is voldaan, is de koopplicht van toepassing op het deel van het onroerend goed dat ligt binnen het gebied waar de koopplicht geldt.

  Als aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, is voldaan en als het onroerend goed voor meer dan 80 % ligt binnen het gebied waar de koopplicht geldt, kan de eigenaar de koopplicht inroepen voor het hele onroerend goed.

  Als de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt ten gevolge van de uitvoering van het landinrichtingsproject of het project, plan of programma, in cumulatie met eventueel andere geplande of definitief besliste projecten, plannen of programma's, kan de eigenaar de koopplicht inroepen voor alle onroerende goederen die die eigenaar in gebruik heeft voor beroepsdoeleinden op het vlak van landbouw of bosbouw.

  § 5. De koopplicht is alleen van toepassing op onroerende goederen in het Vlaamse Gewest.

Contact