Koopplicht natuur

de eigenaar van een onroerend goed in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of in een Speciale BeschermingsZone Natura 2000 (SBZ) kan de Vlaamse overheid verplichten tot de aankoop ervan

Algemene informatie

Eigenaars met gronden gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of gelegen in een Speciale BeschermingsZone Natura 2000 (SBZ) VEN kunnen eisen dat het Vlaamse Gewest hun onroerend goed aankoopt.

Daarvoor moet één van volgende voorwaarden vervuld zijn.

 • Er is sprake van een ernstige waardevermindering, met name meer dan 20%.
 • De leefbaarheid van een bestaand bedrijf komt in het gedrang wanneer het arbeidsinkomen daalt onder twee derde van het gewestelijk vergelijkbaar inkomen.

Dit instrument geeft de betrokken eigenaars de kans om hun onroerende goederen te koop aan te bieden en hiervoor een eerlijke prijs te ontvangen. Voor gronden gelegen in het VEN kan koopplicht eveneens ingeroepen worden indien  meer dan 20% van de landbouwgronden, in gebruik door één landbouwer in hoofdberoep, in dit VEN ligt.

Toepassing

De aanvraag, binnen de twee jaar na de definitieve afbakening als VEN of de aanwijzing als SBZ of binnen twee jaar na de goedkeuring van een natuurmanagementplan voor deze vermelde gebieden, gebeurt per beveiligde zending aan de Vlaamse Grondenbank. 

De Vlaamse Grondenbank

 • gaat in eigen naam en voor eigen rekening over tot de gedwongen aankopen en treedt op bij eventuele betwistingen over de gedwongen aankopen. De onroerende goederen, aangekocht in het kader van deze koopplicht, vormen een patrimonium van de Vlaamse Landmaatschappij dat gescheiden is van andere patrimonia die de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van haar opdrachten administratief beheert.
 • beheert administratief de zakelijke rechten op die onroerende goederen tot aan de overdracht aan de bevoegde administratieve overheid van het Vlaamse Gewest of aan een door die overheid aangewezen natuurlijke persoon of rechtspersoon.
 • wijst, als die gronden vrij van gebruik zijn, de gebruiksrechten van die onroerende goederen toe aan het Agentschap Natuur en Bos.
Aandachtspunten
 • Op te maken documenten:
  • aanvraag tot verplichte aankoop, via beveiligde zending
 • Verwachte financiële impact:
  • betaling van de bepaalde aankoopprijs
 • Gekoppelde instrumenten:
Regelgeving in detail
 • De eigenaar van een onroerend goed kan van de Vlaamse Grondenbank de verwerving daarvan eisen indien hij aantoont dat, ten gevolge van de aanduiding van dit onroerend goed als een GEN of GENO of de opname ervan in een vastgesteld managementplan Natura 2000 of een vastgestelde planversie, zoals vermeld in artikel 50octies, § 1, de waardevermindering van zijn onroerend goed ernstig is ofwel dat de leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt.

  De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden en de procedure van deze koopplicht. De Vlaamse regering bepaalt de wijze van berekening van het bedrag van de aankoopprijs waarop de eigenaar recht heeft. Bij de berekening van de aankoopprijs wordt rekening gehouden met het verschil in de waarde van het onroerend goed voor de opname in het VEN of in de speciale beschermingszone en de waarde na de definitieve afbakening hiervan.

  Het bedrag dat de eigenaar van de Vlaamse Grondenbank ontvangt met toepassing van dit artikel, wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag dat de eigenaar ontvangen heeft ten gevolge van planschade voor hetzelfde onroerend goed. Wanneer een eigenaar van een onroerend goed gebruik maakt van de voormelde mogelijkheid van gedwongen aankoop door de Vlaamse Grondenbank, kan hij geen aanspraak meer maken op planschade, patrimoniumverlies, schadevergoeding of een andere aankoopverplichting in hoofde van het Vlaamse Gewest of van de Vlaamse Grondenbank voor hetzelfde onroerend goed.

  De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VII, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze koopplicht.
 • [Indien een onroerend goed wordt gebruikt dat binnen een GEN of GENO ligt, kan van het Vlaamse Gewest een vergoeding gevraagd worden in de mate dat inkomstenverlies kan aangetoond worden ten gevolge van de maatregelen conform artikel 25, § 3, 2°, 1. (verv. decr. 19 juli 2002, art. 30, I: 10 september 2002) ]
Contact