Koopplicht ruimtelijke ordening bestemmingswijziging

de eigenaar kan de Vlaamse overheid verplichten tot aankoop wanneer de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt ten gevolge van één of meer ruimtelijke uitvoeringsplannen

Algemene informatie

De eigenaar kan deze koopplicht inroepen zodra hij kan aantonen dat de leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt en dit als gevolg van één of meer vastgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Toepassing

De toepassing van deze koopplicht is nog niet verder geregeld.

De aanvragen kunnen behandeld worden door de Vlaamse Grondenbank in naam en voor rekening van de tot aankoop verplichte entiteit.

Aandachtspunten
 • Verwachte financiële impact:
  • betaling van de bepaalde aankoopprijs, die evenwel vervangen kan worden door een grondenruil door middel van de Vlaamse Grondenbank, voor zover de eigenaar daarmee instemt,
  • het bedrag dat de eigenaar via deze koopplicht ontvangt, verminderd met het bedrag van de planschadevergoeding die de eigenaar reeds heeft ontvangen voor hetzelfde onroerend goed,

  • het bedrag dat de eigenaar via deze koopplicht ontvangt, verminderd met de bedragen die de eigenaar reeds heeft ontvangen ten gevolge van kapitaalschade

 • Gekoppelde instrumenten:
  • ruimtelijk uitvoeringsplan

 

Regelgeving in detail
 • § 1. De eigenaar van een onroerend goed kan van het Vlaamse Gewest de verwerving daarvan eisen indien hij aantoont dat, ten gevolge van de vaststelling van één of meer al dan niet opeenvolgende ruimtelijke uitvoeringsplannen, de leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt.

  De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VII, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze aankoopplicht.

  § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en de procedure van de aankoopplicht. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van berekening van het bedrag van de aankoopprijs waarop de eigenaar recht heeft.

  § 3. Het bedrag dat de eigenaar van het Vlaamse Gewest ontvangt met toepassing van dit artikel, wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag dat de eigenaar reeds heeft ontvangen ten gevolge van planschade voor hetzelfde onroerend goed. Hetzelfde geldt wat betreft de bedragen die reeds werden ontvangen ten gevolge van kapitaalschade in de zin van boek 6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

  Wanneer een eigenaar toepassing maakt van deze aankoopplicht, kan hij jegens het Vlaamse Gewest en met betrekking tot hetzelfde onroerend goed geen aanspraak meer maken op schadeloosstellingen ingevolge planschade of patrimoniumverlies of op de toepassing van enige andere aankoopplicht.
   
Contact