Koopplicht ruimtelijke ordening stabiliteitswerken

de eigenaar kan de Vlaamse overheid verplichten tot aankoop bij weigering van een omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken

Algemene informatie

​Indien in laatste administratieve aanleg een omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken aan constructies wordt geweigerd, kan de eigenaar eisen dat de Vlaamse overheid zijn onroerend goed aankoopt met inbegrip van alle op dat onroerend goed vergunde of als vergund te beschouwen constructies. 

De aankoopprijs is de verkoopwaarde van het onroerend goed op het ogenblik van de weigering in laatste administratieve aanleg. Dit instrument geeft de betrokken eigenaars de kans om hun onroerende goederen te koop aan te bieden en hiervoor een eerlijke prijs te ontvangen.

Toepassing

De aanvraag gebeurt per beveiligde zending aan het Departement Omgeving. Bij die brief voegt de eigenaar de volgende documenten :

 1. een afschrift van het bodemattest voor het betrokken kadastraal perceel;
 2. een opgave van de eventuele conventionele erfdienstbaarheden die op het perceel zijn toegestaan;
 3. een afschrift van de verwervingsakte van het onroerend goed, indien beschikbaar. Zo deze akte niet beschikbaar is, een verklaring omtrent de oorzaak hiervan.

Het bedrag van de aankoop wordt geval per geval bepaald door het bevoegde Comité tot Aankoop, van de federale Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen.

Aandachtspunten
 • Verwachte financiële impact:
  • betaling van de bepaalde aankoopprijs, die evenwel vervangen kan worden door een grondenruil door middel van de Vlaamse Grondenbank, voor zover de eigenaar daarmee instemt.
 • Gekoppelde instrumenten:
  • (weigering) omgevingsvergunning
Regelgeving in detail
 • § 1. In een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stabiliteitswerken ten behoeve van een bestaande, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte constructie, kan worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften of van verkavelingsvoorschriften.

  § 2. Indien in laatste administratieve aanleg een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor stabiliteitswerken aan constructies, vermeld in § 1, kan de eigenaar eisen dat het Vlaamse Gewest zijn perceel aankoopt, met inbegrip van alle op dat perceel vergunde of als vergund te beschouwen constructies.

  De eigenaar beschikt, op straffe van verval, over een termijn van één jaar om het departement bij beveiligde zending in kennis te stellen van het feit dat hij van het recht, vermeld in het eerste lid, gebruik wenst te maken. Deze termijn van één jaar gaat in de dag na deze van de betekening van de weigering in laatste administratieve aanleg. In het geval van een stilzwijgende weigering, gaat de termijn echter in op de dag die volgt op het verstrijken van de vervaltermijn waarbinnen het vergunningverlenende bestuursorgaan diende te beslissen of te betekenen.

  De aankoop gebeurt aan de verkoopwaarde van het goed op het ogenblik van de weigering in laatste administratieve aanleg.

  Voor zover de eigenaar daarmee instemt, kan de betaling van een aankoopprijs door het Vlaamse Gewest vervangen worden door een grondenruil door middel van de Vlaamse Grondenbank.

  § 3. De goederen, vermeld in § 2, kunnen worden aangehouden, beheerd en overgedragen overeenkomstig artikel 5, § 7, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank.

  § 4. De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen voor de toepassing van dit artikel.