Lokale grondenbank

eigenaars en gebruikers van gronden in een overheidsproject een alternatief aanbieden in de vorm van een nieuwe eigendom of een nieuw gebruiksgoed

Algemene informatie

De lokale grondenbank wordt opgericht via een overeenkomst tussen de Vlaamse Grondenbank en de andere (overheids)partners. Hierdoor kan onteigening vermeden worden en lijdt de benadeelde eigenaar of gebruiker nauwelijks economisch verlies.

De prioriteiten en werking van de lokale grondenbank worden beschreven in deze overeenkomst. Het gaat om verwerven van gronden al dan niet bedoeld om later beter geschikte gronden mee te ruilen, in en rond bepaalde projectgebieden.

Toepassing

In de overeenkomst wordt vastgelegd

 • waar het projectgebied en het zoekgebied zich situeren,
 • wie de lokale grondenbank beheert,
 • in welke verhouding en op welke momenten de partijen middelen inbrengen (zowel werkingsmiddelen als verwervingsmiddelen).
Aandachtspunten
 • Meestal staat Vlaamse Grondenbank in voor het beheer van lokale grondenbanken.
 • Het  patrimonium verworven in het kader van deze lokale grondenbank is duidelijk afgescheiden van het eigen patrimonium van VLM.
 • Financiële impact: flankerende vergoedingen
 • gekoppelde instrumenten:
Regelgeving in detail
 • Als de wijziging van de bestaande eigendoms- of gebruikstoestand in een gebied vereist is om de doelstellingen van een of meer administratieve overheden van het Vlaamse Gewest te realiseren, kan de Vlaamse Grondenbank onroerende goederen verwerven, administratief beheren of overdragen. De Vlaamse Grondenbank oefent die taak uit conform artikel 5 en volgens de richtlijnen en voorwaarden die bepaald worden door de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest. De werkwijze wordt vastgelegd in een overeenkomst gesloten tussen de Vlaamse Grondenbank en een of meer administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, en wordt benoemd als de inzet van lokale grondenbanken.

  De instanties waarmee de overeenkomst lokale grondenbank wordt gesloten, staan in voor de kosten die voortvloeien uit het verwerven, vervreemden en administratief beheren van de onroerende goederen, zoals de aktekosten en de vergoedingen, overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de betaling van werkingsmiddelen aan het agentschap voor wat haar taken ingevolge de uitvoering van dit decreet betreft.

  De wijziging van de eigendoms- en gebruikstoestand is alleen mogelijk als de eigenaars en andere houders van zakelijke rechten op het onroerend goed en de gebruikers instemmen met de wijziging.
 • Als de wijziging van de eigendoms- of gebruikstoestand vereist is om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma te realiseren, dan kan de Vlaamse Grondenbank een lokale grondenbank inzetten conform artikel 15/2 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, en kunnen door de Vlaamse Grondenbank ver- goedingen worden toegekend:
  1° aan de eigenaar, bovenop de verkoopprijs van het onroerend goed bij verkoop aan de Vlaamse Grondenbank;
  2° aan de houder van een zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht, bovenop de conventionele of wettelijke vergoeding voor de beëindiging van het gebruik;
  3° aan de eigenaar van een onroerend goed voor het afsluiten, op verzoek van de Vlaamse Grondenbank, van een pachtovereenkomst op het onroerend goed.
Contact

De Vlaamse Grondenbank staat veel in voor het beheer van lokale grondenbanken.