Recht van voorkeur

de Vlaamse Grondenbank aanduiden als geprefereerde koper van welbepaalde onroerende goederen

Algemene informatie

De Vlaamse Grondenbank heeft een recht van voorkeur wanneer een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest onroerende goederen verkoopt in gebieden met welbepaalde bestemmingscategorieën. Het gaat om de categorieën `recreatie', `landbouw', `bos', `overig groen', `reservaat en natuur', `gemeenschaps- en nutsvoorzieningen' of `ontginning en waterwinning'.

Het recht van voorkeur kan ook uitgeoefend worden wanneer het onroerend goed voor een deel (meer dan 80%) gelegen is in de vermelde bestemmingscategorieën of wanneer het te verkopen onroerend goed groter is dan het gedeelte dat binnen de vermelde bestemmingscategorieën ligt.

Met dit instrument krijgt de Vlaamse Grondenbank dus voorrang op alle andere personen om het goed te kopen wanneer de eigenaar het voornemen tot verkoop kenbaar maakt. Bij de aanbieding van dit recht is er dus nog geen koop gesloten, maar is er wel een intentie tot verkoop.

Toepassing

De administratieve overheid van het Vlaamse Gewest doet, voorafgaand aan de verkoop, een aanbod aan de Vlaamse Grondenbank. Het aanbod tot aankoop bevat de vraagprijs en de verkoopsvoorwaarden. De vraagprijs mag niet hoger zijn dan de venale waarde, zoals geschat door de (vastgoed)commissaris, een ontvanger van het registratiekantoor of een beëdigde schatter.

De Vlaamse Grondenbank oefent het recht van voorkeur uit binnen een termijn van 60 dagen. Als de Vlaamse Grondenbank het aanbod niet aanvaardt binnen deze termijn, kan de betrokken administratieve overheid het goed vrij verkopen aan een derde gedurende een periode van één jaar. 

Bij miskenning van het recht van voorkeur heeft de Vlaamse Grondenbank het recht op in de plaats van de koper te worden gesteld of om een schadevergoeding te vorderen ten bedrage van 20% van de verkoopprijs. De vordering tot indeplaatsstelling moet binnen een termijn van 6 maanden (vanaf de definitieve toewijzing) of 1 jaar (bij verkoop uit de hand) worden ingesteld. De vordering wordt gericht tegen de koper en de verkoper. De vordering tot schadevergoeding wordt gericht aan de verkoper en aan de instrumenterende ambtenaar.

Aandachtspunten
 • Hou rekening met volgende aspecten bij het inschatten van de tijdsinvestering:
  • de Vlaamse Grondenbank kan het recht van voorkeur uitoefenen binnen een termijn van twee maanden na datum van de aanbieding;
  • als de Vlaamse Grondenbank het aanbod niet aanvaardt binnen die termijn, kan het goed vrij verkocht worden aan een derde over een periode van één jaar vanaf de datum van de aanbieding;
  • wanneer het goed dan nog niet is verkocht na één jaar moet het goed opnieuw aangeboden worden aan de Vlaamse Grondenbank, voor over te kunnen gaan tot de verkoop ervan.
 • Op te maken documenten:
  • formulier 'aanbieding van een onroerend goed aan de Vlaamse Grondenbank in het kader van het recht van voorkeur';
  • formulier 'gegevens van een perceel van een onroerend goed dat in het kader van het recht van voorkeur aan de Vlaamse grondenbank wordt aangeboden'
 • Verwachte financiële impact:
  • de vraagprijs mag niet hoger zijn dan de venale waarde, zoals geschat door een commissaris van de afdeling vastgoedtransacties, een ontvanger van het registratiekantoor of een beëdigde schatter;
  • het goed mag niet verkocht mag worden tegen een prijs en onder voorwaarden die gunstiger zijn dan vermeld in het aanbod tot aankoop.
 • Verwante instrumenten:
  • voorkooprecht

 

Regelgeving in detail
 • De Vlaamse Grondenbank heeft een recht van voorkeur bij de verkoop door een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest van onroerende goederen die in een gebied liggen dat valt onder de categorie `recreatie', `landbouw', `bos', `overig groen', `reservaat en natuur', `gemeenschaps- en nutsvoorzieningen' of `ontginning en waterwinning', vermeld in artikel 2.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.
 • § 1. De administratieve overheid van het Vlaamse Gewest doet, voorafgaand aan de verkoop, een aanbod tot aankoop. Het aanbod tot aankoop wordt gedaan aan de Vlaamse Grondenbank met een beveiligde zending. Het aanbod tot aankoop bevat de vraagprijs en de verkoopsvoorwaarden. De vraagprijs mag niet hoger zijn dan de venale waarde, zoals geschat door het aankoopcomité, een ontvanger van het registratiekantoor of een beëdigde schatter.

  § 2. De Vlaamse Grondenbank oefent het recht van voorkeur uit met een beveiligde zending binnen een termijn van twee maanden na datum van de beveiligde zending, vermeld in paragraaf 1.

  Als de Vlaamse Grondenbank het aanbod niet aanvaardt binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, kan de administratieve overheid van het Vlaamse Gewest het goed vrij verkopen aan een derde gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de beveiligde zending, vermeld in paragraaf 1, met dien verstande dat het goed niet verkocht mag worden tegen een prijs en onder voorwaarden die gunstiger zijn dan vermeld in het aanbod tot aankoop, vermeld in paragraaf 1. Na verloop van de voormelde periode van één jaar wordt de procedure vermeld in paragraaf 1, toegepast.

  § 3. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor dit recht van voorkeur.
Contact

Meer informatie is verkrijgbaar bij de provinciale afdelingen van de VLM.