Voorkooprecht algemeen

percelen aanduiden die de eigenaar bij verkoop eerst moet aanbieden aan een overheid of instantie

Algemene informatie

Een voorkooprecht houdt in dat de dat de verkoper het goed eerst aan de begunstigde overheid of instantie moet aanbieden tegen de prijs en de voorwaarden die bepaald zijn in de verkoopovereenkomst tussen de koper en de verkoper.

Overheden en specifieke instanties kunnen dit voorkooptrecht enkel uitoefenen op basis van welbepaalde regelgeving. Er bestaan momenteel 13 soorten voorkooprecht.

Toepassing

Een stappenplan voor de procedure, die werd geharmoniseerd via een apart decreet, vind je hier.

 • De aanbieder (instrumenterend ambtenaar) neemt 4 stappen:
 1. Nagaan voorkooprecht(en) van toepassing op een onroerend goed, via het themabestand op het e-voorkooploket.
 2. Aanbieden/kennisgeven van voorkooprecht aan de begunstigde, door het aanmaken van 1 digitaal aanbiedingsdossier voor alle begunstigden op dat e-voorkooploket
 3. Ontvangen beslissing van de begunstigde over de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht , die meteen zichtbaar wordt in het e-voorkooploket
 4. Meedelen van de voorwaarden waaraan het onroerend goed definitief verkocht werd in geval het voorkooprecht niet werd uitgeoefend
 • De begunstigde neemt 3 stappen:
 1. Ontvangen van de aanbiedingen/kennisgevingen voorkooprecht 
 2. Meedelen beslissing over de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht aan de aanbieder,
  • voor een verkoop uit de hand of een beslissing over een laatste bod via het e-voorkooploket of
  • voor een openbare verkoop - met uitzondering van een laatste bod -  op de zitdag. 
 3. Ontvangen van de definitieve voorwaarden van verkoop indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend 

De begunstigden kunnen deze overheden kunnen zijn:

 • het Vlaams gewest, de provincie, de gemeente of een intercommunale,
 • de instellingen die ressorteren onder het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten,
 • de vennootschappen die een erkenning hebben van die instellingen of besturen.

Hier vind je de uitzonderingen die gelden op alle Vlaamse decretale voorkooprechten.

Aandachtspunten

Naast de voorkooprechten opgenomen in deze instrumentengids, bestaan er ook nog:

 1. het voorkooprecht Vlaamse wooncode, om bepaalde woningen en percelen, bestemd voor woningbouw te verwerven om die vervolgens aan te wenden om sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels te realiseren​;
 2. het voorkooprecht Linkerscheldeoevergebied, voor het grondbeleid in het havengebied Linkerscheldeoever;
 3. het voorkooprecht Zeehavens, toegekend aan de erkende havenbesturen;
 4. het voorkooprecht Scheepvaart en Vlaamse Waterweg;
 5. het voorkooprecht Integraal waterbeleid;
 6. het voorkooprecht Stadsvernieuwing, waarmee gemeenteraden van de grootsteden, de regionale steden en de provinciale steden buiten het kader van de VCRO onroerende goederen kunnen verwerven voor de stadsvernieuwingsprojecten;
 7. het voorkooprecht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).

 

Contact

Het e-voorkooploket is een uniek elektronisch loket voor alle bestaande en toekomstige Vlaamse decretale voorkooprechten.

Een specifieke vraag over het recht van voorkoop? Kijk dan hier welke instantie uw vraag kan beantwoorden.