Voorkooprecht bij complexe projecten

percelen aangeduid via een voorkeursbesluit of een projectbesluit en waar de eigenaar bij verkoop eerst moet aanbieden aan een overheid of instantie

Algemene informatie

Dit voorkooprecht houdt in dat de dat de verkoper het goed eerst aan de genoemde overheid of instantie moet aanbieden tegen de prijs en de voorwaarden die bepaald zijn in de verkoopovereenkomst tussen de koper en de verkoper.

Overheden en specifieke instanties kunnen dit voorkooprecht enkel uitoefenen in zones specifiek aangeduid in een voorkeursbesluit of projectbesluit voor een complex project.

Toepassing

Een stappenplan voor de procedure, die werd geharmoniseerd via een apart decreet, vind je hier.

 • De aanbieder (instrumenterend ambtenaar) neemt 4 stappen:
 1. Nagaan voorkooprecht(en) van toepassing op een onroerend goed, via het themabestand op het e-voorkooploket.
 2. Aanbieden/kennisgeven van voorkooprecht aan de begunstigde, door het aanmaken van 1 digitaal aanbiedingsdossier voor alle begunstigden op dat e-voorkooploket
 3. Ontvangen beslissing van de begunstigde over de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht , die meteen zichtbaar wordt in het e-voorkooploket
 4. Meedelen van de voorwaarden waaraan het onroerend goed definitief verkocht werd in geval het voorkooprecht niet werd uitgeoefend
 • De begunstigde neemt 3 stappen:
 1. Ontvangen van de aanbiedingen/kennisgevingen voorkooprecht 
 2. Meedelen beslissing over de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht aan de aanbieder,
  • voor een verkoop uit de hand of een beslissing over een laatste bod via het e-voorkooploket of
  • voor een openbare verkoop - met uitzondering van een laatste bod -  op de zitdag. 
 3. Ontvangen van de definitieve voorwaarden van verkoop indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend 

De begunstigden kunnen deze overheden zijn:

 • het Vlaams gewest, de provincie, de gemeente of een intercommunale,
 • de instellingen die ressorteren onder het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten,
 • de vennootschappen die een erkenning hebben van die instellingen of besturen.

Hier vind je de uitzonderingen die gelden op alle Vlaamse decretale voorkooprechten.

Aandachtspunten
 • Hou rekening met volgende aspecten bij het inschatten van de tijdsinvestering:
  • Goedkeuringstraject van het voorkeursbesluit en/of projectbesluit, inclusief openbaar onderzoek

  • Beroepsmogelijkheden
 • Op te maken documenten:
  • aangetekende brief aan de eigenaars, op basis van de kadastrale gegevens, met vermelding van de adressen van de instantie of instanties die moeten aangeschreven worden voor een eventueel aanbod van het voorkooprecht
  • opname van alle percelen waarop een voorkooprecht is gevestigd, in een geografisch themabestand beheerd door het Agentschap Informatie Vlaanderen.
 • Verwachte financiële impact:
  • als er op de eerste zitdag recht van hoger bod wordt ingesteld en er geen hogere biedingen worden binnengebracht, moet het hoogste bod van de eerste zitdag (= laatste bod) worden meegedeeld aan de begunstigden
 • Gekoppelde instrumenten:
  • voorkeursbesluit en/of projectbesluit bij complex project
 • Verwante instrumenten:
  • andere voorkooprechten
  • recht van voorkeur (enkel bij verkoop door overheden)

 

Regelgeving in detail
Contact

Het e-voorkooploket is een uniek elektronisch loket voor alle bestaande en toekomstige Vlaamse decretale voorkooprechten.

Een specifieke vraag over het recht van voorkoop? Kijk dan hier welke instantie uw vraag kan beantwoorden.