Voorkooprecht landinrichting

percelen aanduiden die de eigenaar bij verkoop eerst moet aanbieden aan de Vlaamse Grondenbank

Algemene informatie

Dit voorkooprecht houdt in dat de dat de verkoper het goed eerst aan de Vlaamse Grondenbank moet aanbieden tegen de prijs en de voorwaarden die bepaald zijn in de verkoopovereenkomst tussen de koper en de verkoper.

Dit instrument bevordert de verwerving van onroerende goederen om projecten van de Vlaamse overheid, gemeenten en provincies te realiseren.

Toepassing

Een stappenplan voor de procedure, die werd geharmoniseerd via een apart decreet, vind je hier.

 • De aanbieder (instrumenterend ambtenaar) neemt 4 stappen:
 1. Nagaan voorkooprecht(en) van toepassing op een onroerend goed, via het themabestand op het e-voorkooploket.
 2. Aanbieden/kennisgeven van voorkooprecht aan de begunstigde, door het aanmaken van 1 digitaal aanbiedingsdossier voor alle begunstigden op dat e-voorkooploket
 3. Ontvangen beslissing van de begunstigde over de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht , die meteen zichtbaar wordt in het e-voorkooploket
 4. Meedelen van de voorwaarden waaraan het onroerend goed definitief verkocht werd in geval het voorkooprecht niet werd uitgeoefend
 • De Vlaamse Grondenbank neemt 3 stappen:
 1. Ontvangen van de aanbiedingen/kennisgevingen voorkooprecht 
 2. Meedelen beslissing over de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht aan de aanbieder,
  • voor een verkoop uit de hand of een beslissing over een laatste bod via het e-voorkooploket of
  • voor een openbare verkoop - met uitzondering van een laatste bod -  op de zitdag. 
 3. Ontvangen van de definitieve voorwaarden van verkoop indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend 

Hier vind je de uitzonderingen die gelden op alle Vlaamse decretale voorkooprechten.

Aandachtspunten
 • Hou rekening met volgende aspecten bij het inschatten van de tijdsinvestering:
  • goedkeuringstraject van het landinrichtingsproject of een project, plan of programma in het kader van het decreet landinrichting

  • beroepsmogelijkheden

 • Op te maken documenten door de Vlaamse Grondenbank:

  • aangetekende brief aan de eigenaars, op basis van de kadastrale gegevens, met vermelding van de adressen van de instantie of instanties die moeten aangeschreven worden voor een eventueel aanbod van het voorkooprecht
  • opname van alle percelen waarop een voorkooprecht is gevestigd, in een geografisch themabestand beheerd door het Agentschap Informatie Vlaanderen.
 • Verwachte financiële impact:
  • als er op de eerste zitdag recht van hoger bod wordt ingesteld en er geen hogere biedingen worden binnengebracht, moet het hoogste bod van de eerste zitdag (= laatste bod) worden meegedeeld aan de begunstigden
  • bij miskenning van het voorkooprecht, kan de begunstigde in de plaats van de verkoper worden gesteld of een schadevergoeding eisen van 20% van de verkoopprijs
 • Gekoppelde instrumenten:
  • landinrichtingsproject
  • inrichtingsnota bij project, plan of programma volgens spoor 2 van het decreet landinrichting
 • Verwante instrumenten:
  • andere voorkooprechten
  • recht van voorkeur (enkel bij verkoop door overheden)
Regelgeving in detail
 • Om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma te realiseren, kan de Vlaamse Grondenbank een recht van voorkoop uitoefenen. Het recht van voorkoop is van toepassing bij verkoop van onroerende goederen die liggen binnen de zones die door de Vlaamse Regering zijn aangeduid als een zone waar het recht van voorkoop geldt met toepassing van dit decreet. Het besluit dat de zone waarbinnen het recht van voorkoop geldt, aanduidt, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  De Vlaamse Regering stelt regels vast voor de totstandkoming van de aanduiding van zones waar het recht van voorkoop geldt, de afbakening en de opheffing van het recht van voorkoop, alsook voor de wijze van bekendmaking van het recht van voorkoop.

 • De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen is van toepassing op het recht van voorkoop, vermeld in artikel 2.1.13.

  Het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten is van toepassing op het recht van voorkoop, vermeld in artikel 2.1.13.

Contact

Het e-voorkooploket is een uniek elektronisch loket voor alle bestaande en toekomstige Vlaamse decretale voorkooprechten.

Een specifieke vraag over het recht van voorkoop? Kijk dan hier welke instantie uw vraag kan beantwoorden.